• Welcome to  Department of Mining and Materials Engineering  Faculty of Engineering
    Welcome to Department of Mining and Materials Engineering Faculty of Engineering
IMAGE

แนะนำอาจารย์ใหม่ของภาควิชาฯ

  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.สลิตา  เพชรสังข์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก...

IMAGE

ประกาศรับสมัครงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครงานหลายอัตราทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2561 นักศึกษาท่านใดสนใจ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่    

IMAGE

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุและสภาวิศวกรเข้าประชุมร่วมเพื่อรับรองหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

  คณาจารย์ ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เข้าประชุม เพื่อรับรองหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัญฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่...

IMAGE

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่ภาควิชาฯ

    รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร เลขาธิการ  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

IMAGE

รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน

  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ป.ตรี 2/2560 จำนวน 3 คน (วิชา 235-230) นักศึกษาคนใดสนใจสามารถสมัครได้ที่...

IMAGE

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุได้เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560

  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุได้เข้าร่วมเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ วันที่ 22 – 24  พฤศจิกายน  2560 ที่ผ่านมา  ณ  CM&USD 2017   Coal Mining and Utilization for Sustainable Development...

IMAGE

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 ได้มอบหนังสือให้แก่ภาควิชาฯ

  ด้วยนายไพรัตน์  เตชะวิวัฒนาการ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา ได้ส่งมอบหนังสือ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 จำนวน...

IMAGE

โครงการก้าวคนละก้าว

    ปี 2559 คนไทยทั่วประเทศร่วมใจกันเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ มาศนิยม

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ