แร่ทองแดง

            แร่ทองแดง เป็นอีกแร่หนึ่งที่พบอยู่ในหินหลายชนิดหลายแห่ง แต่มีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ถือได้ว่ามีคุณค่าทางเศรษฐกิจ บริเวณที่พบแร่ทองแดง ได้แก่ ในจังหวัดเลย นครราชสีมา ขอนแก่น เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง ตาก ลพบุรี ฉะเชิงเทรา และกาญจนบุรี บริเวณที่พบว่ามีแร่ทองคำที่น่าสนใจ ได้แก่ บริเวณหินเหล็กไฟ-ภูทองแดง อำเภอเมือง ที่บ้านผาแบ่น อำเภอเชียงคาน และอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย บริเวณภูโล้น อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย บริเวณน้ำตรอน-น้ำสุ่ม อำเภอน้ำปาดและอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ บริเวณจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และบริเวณชองเขาประตูตีหมา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

native copper


  
         แร่ทองแดงที่พบได้แก่ แร่คาลโคไพไรต์ (chalcophyrite;CuFeS2) อะซูไรต์ (azurite;Cu3(OH)2(CO3)2) มาลาไคต์ (malachite;Cu2(OH)2(CO3)) คิวไพรต์ (cuprite;Cu2O) และแร่ทองแดงธรรมชาติ(native copper;Cu)

chalcophyrite (left) and malachite (right)


  
         ประโยชน์ของแร่ทองแดง เป็นสินแร่ทองแดงถลุงเอาโลหะทองแดง เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องวิทยุ โทรทัศน์ โทรเลข โทรศัพท์ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ต่างๆ ตลอดจนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเป็นส่วนประกอบสำคัญในโลหะผสมหลายชนิด เช่น ทองเหลือง ทองบรอนซ์ นอกจากนี้แล้วยังใช้ทำเครื่องประดับที่มีค่า รวมถึงงานศิลปะต่างๆด้วย

azurite (left) and cuprite (right)

back