แหล่งแร่ทองคำในประเทศไทย


เมื่ออุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศไทยส่วนหนึ่งคือการทำเหมืองแร่ ดังนั้นแร่ธาตุจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะทองคำที่มีมูลค่าในการทดแทนเงินตราได้

แผนที่แสดงแหล่งแร่ในประเทศไทย

และแร่ที่มีความสำคัญคือทองคำ

แหล่งแร่ทองคำหลักๆในประเทศไทย ตามที่แสดงในแผนที่ซึ่งจะกล่าวตามลำดับ

1. แหล่งแร่ทองคำในจังหวัดเชียงราย

มักพบเป็นแหล่งลานแร่และบางแห่ง ที่เกิดแบบปฐมภูมิ แหล่งแร่ทองคำที่น่าสนใจในบริเวณ บ้านผาฮี้ ดอยตุง อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย จากผลการสำรวจพบว่า ทองคำแบบปฐมภูมิจะเกิดอยู่ในสายแร่ Quartz โดยมีแร่ Pyrite เกิดร่วม แร่ทองมักเกาะติดอยู่ในช่องว่างหรือรูพรุนที่เกิดจากการผุพังของแร่ Pyrite ในสายแร่ Quartz ซึ่งสายแร่ Quartz จะแทรกตัวอยู่ในหินแกรนิต ที่แสดงการเปลี่ยนสภาพจากกระบวนการน้ำแร่ร้อนซึ่งลักษณะการเกิดแร่ดังกล่าวนี้อาจจะมีศักยาภาพทางพานิชย์ได้ดังแผนที่ที่แสดงต่อไป

2. แหล่งแร่ทองคำในอำเภอวังชิ้น จังหวัด แพร่

แหล่งแร่แหล่งนี้เกิดในหิน หรือเป็นแหล่งแร่แบบปฐมภูมินั้น มีการสำรวจพบบริเวณ ห้วยคำอ่อน บ้านแม่กระต๋อม ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ แร่ทองคำที่พบมีลักษณะทั้งเป็นเม็ด เกล็ด จนถึงเล็กมาก ฝังประอยู่ในหินภูเขาไฟ แต่แหล่งแร่ทองนี้ติดดอยู่กับอุทยานแห่งชาติ เลยเป็นกาารยากที่จะพัฒนาเป็นเหมืองได้ ซึ่งแร่ทองในแหล่งนี้พบในสายแร่ Quartz แทรกอยู่ในหินทัฟพ์ และไรโอไลต์ และยังมีแหล่งแบบทุติยภูมิ ที่เกิดการสะสมตัวในชั้นตะกอนบริเวณใกล้เคียงดังแผนที่ที่แสดงต่อไป

3. แหล่งแร่ทองคำในพื้นที่จัง หวัดเลย อุดรธานี และหนองคาย

เป็นพื้นที่ศักยภาพแร่ทองคำที่สำคัญ บริเวณหนึ่งของประเทศไทยครอบครุมเนื้อที่ประมาณ 6,900 ตารางกิโลเมตร มีการพบแร่ทองคำทั้งในหินแข็งและในตะกอนท้องน้ำหลายแห่งกระจายทั่วไปในพื้นที่ศักยภาพทั้ง 3 จังหวัด โดยส่วนใหญ่าอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยและพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่าง 3 จังหวัดดังกล่าว แร่ทองคพแบบปฐมภูมินั้นไม่เป็นที่รู้จักของชาวบ้านในท้องถิ่นเนื่องจากแร่ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมาก จนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า จึงไม่สามารถแยกได้ด้วยวิธีง่ายๆ และลักษณะของทองคำจะเป็นเม็ดแร่เล็กๆฝังประอยู่ในเนื้อหินและสายแร่บางชนิด ซึ่งบางแห่งมีปริมาณมาก พอที่จะเปิดเหมืองได้ซึ่งแหล่งแร่ดังกล่าวได้แสดงใว้ในแผนที่ข้างล่าง

4. แหล่งแร่ทองคำในพื้นที่จังหวัด พิจิตร เพชรบูรณ์ และ ลพบุรี

ในแหล่งแร่แหล่งนี้เป็นแหล่งที่มีศักยาภาพมากที่เหมาะต่อการพัฒนาเป็นเหมือง วึ่งปัจจุบันมีแหล่งแร่ทองคำอยู่ 2 แหล่ง คือแหล่งแร่ทงคำ เขาหม้อ - เขาโป่ง และแหล่งแร่ทองคำ เขาพนมพา ในแหล่งแร่ เขาหม้อ - เขาโป่งนั้นเป็นแร่แบบปฐมภูมิที่เกิดอยู่ในสายแร่ Quartz - Carbonate ที่มีทองคำปนแต่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาปล่า ในแหล่งนี้แร่มีเกรดเฉลี่ย ทองคำ 2.6 กรัม และเงิน 13.3 กรัม มูลค่ารวมของแหล่งนี้ประมาณ 10,600 ล้านบาท ในแหล่งเขาพนมพา เป็นแร่แบบปฐมภูมิที่เกิดร่วมกับสาย Quartz เช่นเดียวกัน และเกิดอยู่ในหิน Diorite เนื้อละเอียด ทองคำในแหล่งนี้มองเห็นชัดเจนด้วยตาเปล่า ดังจะแสดงให้เห็นในแผนที่และในรูปข้างล่าง

5. แหล่งแร่ทองคำในพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออก

ในพื้นที่นี้ได้มีการสำรวจพัฒนาออกเป็น 5 พื้นที่ที่ทำการสำรวจ คือแหล่ง กบินทร์บุรี - สระแก้ว , แหล่งจังหวัด ชลบุรี , แหล่งสระแก้ว - วัฒนานคร , แหล่งจังหวัด ฉะเชิงเทรา , แหล่งจังหวัด ระยอง โดยแหล่งที่สำคัญ เป็นแหล่ง กบินทร์บุรี - สระแก้ว ดังแสดงให้เห็นในแผนที่และรูปข้างล่าง


HOME