GOLD


ก่อนจะได้มาซึ่งโลหะทองคำคุณต้องทำอะไรบ้าง
- สมบัติเฉพาะตัวและการจำแนกประเภทแร่ทองคำ
- ความสำคัญของทองคำต่อประเทศ
- แนวโน้มและราคาทองคำ
- การเกิดของทองคำ
- วิธีการสำรวจแร่ทองคำ
- การทำเหมืองแร่ทองคำ
- กรรมวิธีในการแต่งแร่
- กรรมวิธีการถลุงโลหะทองคำ
- แหล่งแร่ทองคำในประเทศไทย
-การใช้ประโยชน์ของทองคำ
-ประวัติผู้จัดทำ