PMN ceramic

 

                   เป็นเซรามิกส์จำพวกเลดแมกนีเซียมไนโอเบต องค์ประกอบเฉพาะที่นิยมใช้กันมากคือ
Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.1PbTiO3 โดยมี PT อยู่ใน PMNแล้วร้อยละ 10
ดังนั้นวัสดุนี้จึงเป็นวัสดุรีแลกเซอร์ที่อุณหภูมิห้อง และ เมื่อเพิ่มปริมาณ PT เป็นร้อยละ 25
วัสดุดังกล่าวจะกลายสภาพ กลับมาเป็นสารเฟอร์โรอิเล็กทริกในเฟสเตตระโกนอลธรรมดา
ที่มีอุณหภูมิคูรี 120 °C
                   สิ่งที่ทำให้เซรามิกส์ PMN ต่างไปจาก PZT และ PLZT คือ เงื่อนไขการเตรียมให้ได้
เฟสที่บริสุทธิ์ บางครั้งจึงต้องใช้วิธีการเตรียมจากผงสาร  ซึ่งได้รับการพัฒานามาแล้วหลายปี
เพื่อลดเฟสไพโรคลอร์ (pyrochlore phase) ให้เหลือน้อยที่สุด วิธีการที่ทำเช่นนี้ได้สำเร็จเรียกว่า
วิธีการโคลัมไบท์ พรีเคอร์เซอร์ (Columbite precursor)   เทคนิคนี้เริ่มจากการให้
MgO  และ Nb2O5ทำปฏิกิริยากันเพื่อเกิดโครงสร้างแบบโคลัมไบต์ MgNb2O6 แล้วจีงให้ทำปฏิกิริยา
ต่อกับ PbO และ TiO 2เพื่อให้ได้องค์ประกอบของ PMN-PT