หลักการทำงานของเซลล์สุริยะ

ระบบการใช้เซลล์สุริยะประกอบด้วย

1. แผงเซลล์สุริยะ (SOLAR MODULE) ประกอบด้วยเซลล์สุริยะตั้งแต่ 1 เซลล์ขึ้นไป ต่อกันแบบอนุกรมหรือแบบขนาน เพื่อให้ได้กำลังไฟฟ้าตามที่ต้องการ

2. ระบบควบคุมการประจุไฟและควบคุมการไหลของกระแส (BATTERY PROTECTOR) มีการควบคุมการทำงานด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย IC (INTERGRATED CIRCUIT) เพื่อคอยตัดไฟเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าสูงเกินไป และป้องกันการไหลกลับของกระแสจากแบตเตอรี่ไปในเซลล์ในขณะที่เซลล์ไม่ผลิตไฟฟ้า (ในเวลาที่ไม่มีแสง)

3. แบตเตอรี่ (BATTERY) เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าในเวลาที่เซลล์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้

4. ระบบควบคุมกระแสไฟ (INVERTOR) ใช้หม้อแปลงไฟจากกระแสตรงไปเป็นกระแสสลับเมื่อต้องการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ แต่หม้อแปลงที่ใช้นี้ต้องสามารถควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าได้จึงจะทำให้การทำงานของอุปกรณ์นี้ใช้ทำงานได้เต็มที่